ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. ‘‘Kritik Kontrol Noktaları’’nın belirlenmesi riskin azaltılması, dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

ISO 22000:2018, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.

“Gıda Güvenliği” hepimizin mutlak ve değişmez beklentisidir. Gıdanın temas ettiği tüm süreçlerde gıda güvenliğini etkileyebilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve kritik kontrol noktalarının sürekli izlenerek önlenmesini sağlayan etkin bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için kılavuzunuz KALİBRE….

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Maddeleri

 1. Kapsam
 2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar
 3. Terimler ve Tarifler
 4. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  4.1. Genel Şartlar
  4.2. Dokümantasyon Şartları
  4.2.1. Genel
  4.2.2. Dokümanların Kontrolü
  4.2.3. Kayıtların Kontrolü
 5. Yönetimin Sorumluluğu
  5.1. Yönetimin Taahhüdü
  5.2. Gıda Güvenliği Politikası
  5.3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
  5.4. Sorumluluk ve Yetki
  5.5. Gıda Güvenliği Ekip Lideri
  5.6. İletişim
  5.6.1. Dış İletişim
  5.6.2. İç İletişim
  5.7. Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale
  5.8. Yönetimin Gözden Geçirmesi
  5.8.1. Genel
  5.8.2. Gözden Geçirme Girdileri
  5.8.3. Gözden Geçirme Çıktıları
 6. Kaynak Yönetimi
  6.1. Kaynakların Sağlanması
  6.2. İnsan Kaynakları
  6.2.1. Genel
  6.2.2. Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim
  6.3. Alt Yapı
  6.4. Çalışma Ortamı
 7. Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
  7.1. Genel
  7.2. Ön Gereksinim Programları
  7.3. Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
  7.3.1. Genel
  7.3.2. Gıda güvenliği ekibi
  7.3.3. Ürün özellikleri
  7.3.3.1. Ham maddeler, ingradiyentler ve ürünle temasta bulunan malzemeler
  7.3.3.2. Son ürünlerin özellikleri
  7.3.4. Tasarlanmış kullanım
  7.3.5. Akış şemaları, proses aşamaları ve kontrol önlemleri
  7.3.5.1. Akış şemaları
  7.3.5.2. Proses basamaklarının ve kontrol önlemlerinin tanımlanması
  7.4. Tehlike analizi
  7.4.1. Genel
  7.4.2. Tehlikelerin tanımlanması ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi
  7.4.3. Tehlike değerlendirmesi
  7.4.4. Kontrol önlemlerinin seçimi ve değerlendirilmesi
  7.5. Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
  7.6. HACCP planının oluşturulması
  7.6.1. HACCP planı
  7.6.2. Kritik kontrol noktalarının (KKN) tanımlanması
  7.6.3. KKN’ları için kritik limitlerin belirlenmesi
  7.6.4. Kritik kontrol noktalarını izleme sistemi
  7.6.5. İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında yürütülecek faaliyetler
  7.7. OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların Güncelleştirilmesi
  7.8. Doğrulama planlaması
  7.9. İzlenebilirlik sistemi
  7.10. Uygunsuzluk kontrolü
  7.10.1. Düzeltmeler
  7.10.2. Düzeltici faaliyetler
  7.10.3. Potansiyel güvenli olmayan ürünlerin kontrol altında tutulması
  7.10.3.1. Genel
  7.10.3.2. Serbest bırakma için değerlendirme
  7.10.3.3. Uygunsuz ürün düzenlemesi
  7.10.4. Geri çekme
 8. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
  8.1. Genel
  8.2. Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
  8.3. İzleme ve ölçmenin kontrolü
  8.4. Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
  8.4.1. İç tetkik
  8.4.2. Doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi
  8.4.3. Doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi
  8.5. İyileştirme
  8.5.1. Sürekli iyileştirme
  8.5.2. Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi