Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

AS 9110 Havacılık ve Uzay Bakım Yönetim Sistemi

AS 9110 Havacılık ve Uzay Bakım Yönetim Sistemi

AS 9110 Havacılık ve Uzay Bakım Yönetim Sistemi Nedir ?

AS 9100 serisi standartlar, SAE (Society o Automotive Engineers)’nin havacılık bölümü olan IAQG (International Aerospace Quality Group) tarafından hazırlanmıştır. ISO 9001 standardı esas alınarak sektöre özgü ek gereksinimleri de karşılayacak bir kalite standardı geliştirilmiştir.

AS 9110 standardı, AS 9100 serisi kalite standartlarından biridir. AS 9110 standardında havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların bakım, onarım ve revizyon (MRO-Maintenance, Revision, Overhaul) süreçleriyle ilgili kalite şartlarının belirlenmesini sağlanmıştır. AS 9110 belgesine sahip kuruluşlar havacılık, uzay ve savunma sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan bakım onarım faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir.

 

Son olarak 2016 yılında güncellenen AS 9110 Havacılık ve Uzay Bakım Yönetimi (MRO)Standardı Rev C versiyonu ile yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Havacılık, uzay ve savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin uzun ömürlü ve güvenli kullanımı için etkin bir MRO sistematiğine ihtiyaç duyulmaktadır. AS 9110 standardı ile etkin bir MRO yönetimi için hangi gerekliliklerin ele alınması gerektiği tanımlanmıştır. Ürün kullanımında etkinlik, emniyet, güvenilirlik ve uçuşa elverişliliği sağlamak için AS 9110 standart şartlarının yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

AS9110 standardını diğer standartlardan ayıran önemli şartlardan biri “Emniyet Politikası” şartıdır. Emniyet Politikasına uygun olarak aşağıdaki hususlar öncelikli olarak ele alınmaktadır;

1. Sahte Parçaların Önlenmesi; Kuruluşun, sahte parça kullanımının önlenmesi ve bunların müşteriye teslim edilen ürünler içerisinde olmasını önlemek amacıyla gerekli prosesleri planlamalı, uygulamalı ve kontrol altında tutmalıdır.
2. Şüpheli ve Onaylı Olmayan Parçaların Önlenmesi; Kuruluş, onaylanmamış ve şüpheli parçaların kullanımını önleyen kontrollü bir sisteme sahip olmalı, gerekli süreçleri oluşturmalıdır.
3. Risk Temelli Düşünme; Emniyet Politikasına uygun olmayan tüm risklerin proaktif bir şekilde öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin ortaya çıkmaması için alınacak kalıcı-köklü tedbirler, yapılacak faaliyetler belirlenmelidir.
4. Ürün Güvenliği; Ürünün kullanımında, bakım onarım revizyonlarında ve tüm yaşam döngüsü boyunca güvenlik hususlarını karşılayacak gereksinimler belirlenmeli ve sağlanmalıdır.
5. İnsan Faktörü; Ürünün kullanımında potansiyel risklerin belirlenmesinde insan faktörünün dikkate alınması, fiziksel uygunluk, stres ve yorgunluk gibi faktörlerin ele alınması gereklidir.

AS 9110 Rev C Standart Maddeleri Nelerdir ?

AS 9110 standardı, havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşların bakım, onarım ve revizyon (MRO-Maintenance, Revision, Overhaul) süreçleriyle ilgili kalite gereksinimlerinin belirlenmesini sağlar.

AS 9110 Standardında yer alan aşağıdaki maddeler genel bilgilendirme ve terimlerden oluşmaktadır. 

1.KAPSAM
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
    3.1 Sahte Parça
    3.2 Kritik Madde
    3.3 Anahtar Özellik
    3.4 Ürün Güvenliği
    3.5 Özel Gereklilik

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sistem Standardının temel şartlarından biri olan aşağıdaki maddelere göre kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda istenen amaçlara ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlar belirlenmelidir.

Kalibre Mühendislik uzmanları, kuruluşun AS 9110 kapsamında gerçekleştireceği bakım onarım ve revizyon süreçlerinin belirlenmesinde, ilgili süreç adımlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili iç-dış tarafların belirlenmesinde ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesinde etkin bir rehberlik hizmeti sunmaktadır.

4.KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluş süreçlerinin ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin uygulama alanlarının, sınırlarının, kapsamının belirlenmesi
4.4 Kalite Yönetim Sistem süreçlerinin belirlenmesi ve süreçler arası etkileşim

Üst yönetimin AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin etkinliği, sürekliliği ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir liderlik sergilemesi gerektiği aşağıdaki standart maddelerinden tanımlanmıştır. Bu şartlar çerçevesinde üst yönetimin tüm çalışanları aynı amaç ve hedeflere yönlendirmesi, sistemin sürekli iyileştirme taahhüdünü içeren bir Kalite Politikası oluşturması ilgili tüm taraflara duyurulmasını sağlaması gerekmektedir.

Kalibre Mühendislik uzmanları, kuruluşun AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin şartlarına uygun bir organizasyon yapısına kavuşmasında, her bir organizasyon biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasında etkin ve yetkin bir rehberlik sağlamaktadır.

5.LİDERLİK
5.1 Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
5.1.2 Müşteri Odaklılık
5.2 Kalite Politikası
5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin  uygulanmasına yönelik risklerin ve fırsatların belirlenmesi planlamanın ilk şartıdır. Kalibre Mühendislik uzmanları sistemin uygulanmasına olumsuz etki yapacak risklerin belirlenmesinde ve sistemin uygulanmasına olumlu etki yapacak fırsatların belirlenmesine kuruluş yönetim ekibine etkin ve yetkin bir rehberlik yaparlar. 

Vizyon, Misyon ve stratejik plana uygun belirlenen Kalite Hedefleri sistemin önemli bir dinamiğidir. Kalite Hedeflerine ulaşmak için yapılacak faaliyetler, kaynak ihtiyaçları, hedeflerle ilgili sorumluluk, hedeflerin gözden geçirilme sıklığı ve yöntemi önceden planlanmalı ve tanımlanmalıdır.

Sistemin uygulanmasını etkileyen önemli değişikliklerin hayata geçirilmeden önce tüm yönleriyle ele alınarak planlanması AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin önemli şartlarından biridir.

6.PLANLAMA
6.1.Risk ve Fırsatlara yönelik planlama
6.2. Kalite Hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
6.3. Değişikliklerin planlanması

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sistemini başarılı bir şekilde uygulamak için İnsan Kaynakları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kaynakların sağlanması gerekmektedir. Süreci yürütecek olan personelin sahip olması gereken eğitim, öğrenim, deneyim ve beceri yetkinliklerinin önceden belirlenmesi ve analiz edilmesi en temel şartlardan biridir. 

Kalibre Mühendislik uzmanları AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli yetkinlikleri belirlemekte, mevcut yetkinlikleri analiz ederek ihtiyaç duyulan eğitimlerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Tüm personelin sistemin önemli bir parçası olduğu düşüncesiyle hareket edilerek temel farkındalık eğitimlerinin tüm kuruluş çalışanları için düzenlenmesi sağlanmaktadır.

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin uygulanmasında iç ve dış iletişimle ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve tanımlanmasında Kalibre Mühendislik uzmanları önemli bir rehberlik sunmaktadır. Ayrıca standardın zorunlu kıldığı tüm dokümante edilmiş bilgilerin oluşturulması, uygulanması, muhafazasıyla ilgili usul ve esaslar da yetkin uzmanlarımız eşliğinde belirlenmektedir.

7.DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)
7.1.3 Altyapı
7.1.4 Süreçlerin işletilmesi için Çevre
7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları
7.1.6 Kuruluşa ait Bilgi birikim
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel
7.5.2 Dokümante Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi
7.5.3 Dokümante Bilginin Kontrol Edilmesi

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sistem Standardının en önemli şartlarını içeren “Operasyon” maddesinde ürün-hizmet tasarım süreçleri, teklif-sözleşme süreçleri, operasyon (bakım-onarım-revizyon) planlanma ve gerçekleşme süreçleri, tedarik süreçleri gibi en temel süreçler ele alınmaktadır. 

Kalibre Mühendislik uzmanları tüm operasyonel süreçlerde kuruluşun yapısına uygun analizleri gerçekleştirmekte ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

8.OPERASYON
8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi
8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi
8.1.3 Ürün güvenliği
8.1.4 Sahte Parçanın Önlenmesi
8.2. Ürün ve Hizmetler için Gereklilikler
8.2.1 Müşteri ile İletişim
8.2.2 Ürün-Hizmet şartlarının belirlenmesi
8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin Gerekliliklerinin Değişmesi
8.3. Ürün-Hizmet Tasarım ve Geliştirilmesi
8.3.1 Genel
8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.4.1 Genel
8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı
8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler
8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması
8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü
8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik
8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet
8.5.4 Muhafaza Etme
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için izleme ve ölçme yapılmalıdır. 

Kalibre Mühendislik uzmanları “ölçmediğini iyileştiremezsin” anlayışına uygun olarak sistemin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme için neyin izleneceği, nasıl ve ne zaman ölçüleceği ve sonuçların nasıl analiz edileceğinin belirlenmesinde etkin bir rehberlik hizmeti sunmaktadır.

9.PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
9.1.1 Genel
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
9.2. İç Denetim
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

AS 9110 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Bakım Yönetim Sistem Standardının son maddesi olan bu madde ile PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü sağlanmaktadır. Sistemin sürekli iyileştirilmesi için çevrimi kuruluşun bağlamından, üst yönetimin liderliğine, risk ve fırsatların yeniden gözden geçirilmesinden operasyonun gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamaların sürekli bir çevrim içinde PUKÖ döngüsüne uygun olarak sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Sistemin uygulanması sırasında ortaya uygunsuzlukların etkin bir şekilde ele alınması, kök neden analizinin yapılarak uygunsuzluğun tekrar ortaya çıkmaması için kalıcı tedbirlerin alınmasında Kalibre Mühendislik uzmanlarının katkısıyla etkin bir düzeltici faaliyet sistemi kurulmaktadır.

10.İYİLEŞTİRME
10.1.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.2.Sürekli İyileştirme

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?