Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

AS 9120 Havacılık Üretim ve Tedarik Yönetim Sistemi

AS 9120 Havacılık Üretim ve Tedarik Yönetim Sistemi

AS 9120 Havacılık Üretim ve Tedarik Yönetim Sistemi Nedir ?

AS 9120, kalite yönetim sistemi standardı olarak tanımlanır. Bu standard, havacılık, uzay ve mühendislik sektörlerinde kullanılan mal ve hizmetlerin üretim ve tedarik sürecinde kalite kontrolünü sağlamak için tasarlanmıştır. AS 9120 standardı, ISO 9001 standardının bir alt standardıdır ve havacılık ve uzay sektörlerinde kullanılmak üzere daha spesifik bir şekilde tasarlanmıştır.

AS 9120 standardı, mal ve hizmetlerin üretim ve tedarik sürecinde kalite kontrolünü sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir dizi gereksinim içerir. Bu gereksinimler arasında ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin teslimatının kontrolü, malzeme tedarikini kontrol etme, ürünlerin kalitesinin sürekli olarak izlenmesi ve iyileştirilmesi gibi konular yer alır.

AS 9120 standardının uygulanması, havacılık, uzay ve mühendislik sektörlerinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini arttırmakta ve tedarik sürecinde olası hata ve kusurların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, AS 9120 standardı uygulayan firmalar, dünya çapında tanınan bir kalite sertifikasına sahip olabilmektedirler. Bu, firmaların müşterileri ve iş ortakları tarafından daha güvenilir bir şekilde görülmelerine ve iş hacmini arttırmalarına olanak tanır.

AS 9120 Standardı Maddeleri Nelerdir ?

AS 9120, kalite yönetim sistemi standardı olarak tanımlanır. Bu standard, havacılık, uzay ve mühendislik sektörlerinde kullanılan mal ve hizmetlerin üretim ve tedarik sürecinde kalite kontrolünü sağlamak için tasarlanmıştır. .

AS 9120 Standardında yer alan aşağıdaki maddeler genel bilgilendirme ve terimlerden oluşmaktadır. 

1.KAPSAM
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
    3.1 Sahte Parça

    3.2 Kritik Madde
    3.3 Anahtar Özellik
    3.4 Ürün Güvenliği
    3.5 Özel Gereklilik

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistem Standardının temel şartlarından biri olan aşağıdaki maddelere göre kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda istenen amaçlara ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlar belirlenmelidir.

Kalibre Mühendislik uzmanları, kuruluşun AS 9120 kapsamında gerçekleştireceği kalite süreçlerinin belirlenmesinde, ilgili süreç adımlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili iç-dış tarafların belirlenmesinde ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesinde etkin bir rehberlik hizmeti sunmaktadır.

4.KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1 Kuruluş süreçlerinin ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin uygulama alanlarının, sınırlarının, kapsamının belirlenmesi
4.4 Kalite Yönetim Sistem süreçlerinin belirlenmesi ve süreçler arası etkileşim

Üst yönetimin AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği, sürekliliği ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir liderlik sergilemesi gerektiği aşağıdaki standart maddelerinden tanımlanmıştır. Bu şartlar çerçevesinde üst yönetimin tüm çalışanları aynı amaç ve hedeflere yönlendirmesi, sistemin sürekli iyileştirme taahhüdünü içeren bir Kalite Politikası oluşturması ilgili tüm taraflara duyurulmasını sağlaması gerekmektedir.

Kalibre Mühendislik uzmanları, kuruluşun AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun bir organizasyon yapısına kavuşmasında, her bir organizasyon biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasında etkin ve yetkin bir rehberlik sağlamaktadır.

5.LİDERLİK
5.1 Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü
5.1.1 Kalite Yönetim Sistemi için Liderlik ve Yönetimin Taahhüdü

5.1.2 Müşteri Odaklılık
5.2 Kalite Politikası
5.3 Kuruluş İçerisindeki Görevler, Sorumluluklar ve Yetkiler

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına yönelik risklerin ve fırsatların belirlenmesi planlamanın ilk şartıdır. Kalibre Mühendislik uzmanları sistemin uygulanmasına olumsuz etki yapacak risklerin belirlenmesinde ve sistemin uygulanmasına olumlu etki yapacak fırsatların belirlenmesine kuruluş yönetim ekibine etkin ve yetkin bir rehberlik yaparlar. 

Vizyon, Misyon ve stratejik plana uygun belirlenen Kalite Hedefleri sistemin önemli bir dinamiğidir. Kalite Hedeflerine ulaşmak için yapılacak faaliyetler, kaynak ihtiyaçları, hedeflerle ilgili sorumluluk, hedeflerin gözden geçirilme sıklığı ve yöntemi önceden planlanmalı ve tanımlanmalıdır.

Sistemin uygulanmasını etkileyen önemli değişikliklerin hayata geçirilmeden önce tüm yönleriyle ele alınarak planlanması AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin önemli şartlarından biridir.

6.PLANLAMA
6.1.Risk ve Fırsatlara yönelik planlama

6.2. Kalite Hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
6.3. Değişikliklerin planlanması

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemini başarılı bir şekilde uygulamak için İnsan Kaynakları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kaynakların sağlanması gerekmektedir. Süreci yürütecek olan personelin sahip olması gereken eğitim, öğrenim, deneyim ve beceri yetkinliklerinin önceden belirlenmesi ve analiz edilmesi en temel şartlardan biridir. 

Kalibre Mühendislik uzmanları AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli yetkinlikleri belirlemekte, mevcut yetkinlikleri analiz ederek ihtiyaç duyulan eğitimlerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Tüm personelin sistemin önemli bir parçası olduğu düşüncesiyle hareket edilerek temel farkındalık eğitimlerinin tüm kuruluş çalışanları için düzenlenmesi sağlanmaktadır.

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında iç ve dış iletişimle ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve tanımlanmasında Kalibre Mühendislik uzmanları önemli bir rehberlik sunmaktadır. Ayrıca standardın zorunlu kıldığı tüm dokümante edilmiş bilgilerin oluşturulması, uygulanması, muhafazasıyla ilgili usul ve esaslar da yetkin uzmanlarımız eşliğinde belirlenmektedir.

7.DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel

7.1.2 Çalışanlar (DIS sürecinde boş madde)
7.1.3 Altyapı
7.1.4 Süreçlerin işletilmesi için Çevre
7.1.5 İzleme ve Ölçme Kaynakları
7.1.6 Kuruluşa ait Bilgi birikim
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel
7.5.2 Dokümante Bilginin Oluşturulması ve Güncellenmesi
7.5.3 Dokümante Bilginin Kontrol Edilmesi

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistem Standardının en önemli şartlarını içeren “Operasyon” maddesinde ürün-hizmet tasarım süreçleri, teklif-sözleşme süreçleri, operasyon (bakım-onarım-revizyon) planlanma ve gerçekleşme süreçleri, tedarik süreçleri gibi en temel süreçler ele alınmaktadır. 

Kalibre Mühendislik uzmanları tüm operasyonel süreçlerde kuruluşun yapısına uygun analizleri gerçekleştirmekte ve etkin bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

8.OPERASYON
8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi

8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi
8.1.3 Ürün güvenliği
8.1.4 Sahte Parçanın Önlenmesi
8.2. Ürün ve Hizmetler için Gereklilikler
8.2.1 Müşteri ile İletişim

8.2.2 Ürün-Hizmet şartlarının belirlenmesi
8.2.3 Ürün ve Hizmetlerle ilgili Şartların Gözden Geçirilmesi
8.2.4 Ürün ve Hizmetlerin Gerekliliklerinin Değişmesi
8.3. Ürün-Hizmet Tasarım ve Geliştirilmesi
8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
8.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü
8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
8.4. Kuruluş Dışından Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.4.1 Genel

8.4.2 Dış Kaynaklı Tedarik Kontrolünün Tipi ve Kapsamı
8.4.3 Dış Kaynaklı Tedarikçiler için Bilgiler
8.5. Ürün ve Hizmetin Sağlanması
8.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlanmasının Kontrolü

8.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlik
8.5.3 Müşteriye veya Dış Kaynaklı Tedarikçilere Ait Mülkiyet
8.5.4 Muhafaza Etme
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
8.6. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç Çıktılarının, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için izleme ve ölçme yapılmalıdır. 

Kalibre Mühendislik uzmanları “ölçmediğini iyileştiremezsin” anlayışına uygun olarak sistemin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme için neyin izleneceği, nasıl ve ne zaman ölçüleceği ve sonuçların nasıl analiz edileceğinin belirlenmesinde etkin bir rehberlik hizmeti sunmaktadır.

9.PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz Etme ve Değerlendirme
9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
9.2. İç Denetim
9.3. Yönetimin Gözden Geçirmesi

AS 9120 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistem Standardının son maddesi olan bu madde ile PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü sağlanmaktadır. Sistemin sürekli iyileştirilmesi için çevrimi kuruluşun bağlamından, üst yönetimin liderliğine, risk ve fırsatların yeniden gözden geçirilmesinden operasyonun gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamaların sürekli bir çevrim içinde PUKÖ döngüsüne uygun olarak sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Sistemin uygulanması sırasında ortaya uygunsuzlukların etkin bir şekilde ele alınması, kök neden analizinin yapılarak uygunsuzluğun tekrar ortaya çıkmaması için kalıcı tedbirlerin alınmasında Kalibre Mühendislik uzmanlarının katkısıyla etkin bir düzeltici faaliyet sistemi kurulmaktadır.

10.İYİLEŞTİRME
10.1.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.2.Sürekli İyileştirme

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?